LegbolDOGabb iroda – Keressük az ország legkutyabarátabb irodáját! nyereményjáték játékszabályzata

Általános rendelkezések

A BECK AND PARTNERS Kft. (székhely: 1119 Budapest, Bártfai u. 15-17. adószám: 13667209-2-43. Cg: 13-09-106841, képviselő: Beck Zsolt ügyvezető, email: info@bap.hu, a továbbiakban: Szervező) ezennel meghirdeti a „LegbolDOGabb iroda – Keressük az ország legkutyabarátabb irodáját elnevezésű nyereményjátékot (továbbiakban: Játék), amelynek részvételi feltételeit, és szabályait jelen dokumentumban határozza meg (továbbiakban: Játékszabályzat).

A Játékban az a Magyarországon irodával rendelkező vállalkozás, 18. életévét betöltött, nagykorú, cselekvőképes alkalmazottja vehet részt, aki 2023. június 7. – 2023. augusztus 14. között a www.kutyabarat.bap.hu oldalon elérhető űrlap kitöltésével (neve, beosztása, céges e-mail címe, telefonszáma továbbá a munkáltatója cégnevének megadásával) leadja a Játékra való jelentkezését, egyúttal elfogadja a jelen Játékszabályzatban, valamint az Adatkezelési szabályzatban foglaltakat és az űrlap kitöltésekor megadott e-mail címére a Szervezőtől kapott e-mailben és jelen Játékszabályzatban foglaltaknak megfelelően megküldi a pályázati anyagát a Szervező részére legkésőbb 2023. augusztus 14. napjáig. (a továbbiakban a fenti feltételeket teljesítő személy: Játékos)

Egy Játékos csak egy e-mail címmel (a céges e-mail címével) vehet részt a Játékban.

Az 50 főt elérő vagy annál kevesebb munkavállalót foglalkoztató vállalkozások esetében csak egy alkalmazott pályázata vehető figyelembe ugyanarra az irodára, azzal, hogy több pályázó esetén a pályázatát legkorábban benyújtó játékos vesz majd részt a játékban.

Az 50 főnél több munkavállalót foglalkoztató vállalkozás esetében ugyanarra az irodára több játékos pályázata is benyújtható, azzal, hogy ugyanazon irodahelyiség esetén legfeljebb azon 10 db játékos pályázata vehető figyelembe, amely legkorábban beérkezett.

A Játékban való részvétel önkéntes és ingyenes, a részvételtől a Játék teljes időtartama alatt lehetőség van visszalépni és a benyújtott pályázatot visszavonni.

A pályázati anyaggal kapcsolatos elvárások:

A pályázati anyag részeként szükséges írni egy bemutatkozót, ami kitér arra, hogy miért nincs a pályázó munkahelyéül szolgáló irodánál jobb iroda egy kutyus számára!

További szempontok, amiket ki kell fejteni a pályázatban:

A pályázati anyaghoz fényképet is kell csatolni, annak bemutatására, hogy a pályázó szemléltesse a pályázatban előadott állításait.

Játékos kizárólagos szavatossági felelősséggel tartozik azért, hogy az általa a pályázati anyag részeként megküldött fényképek vonatkozásában harmadik személyeknek nincsen olyan joga, vagy jogos érdeke, amely a fényképek felhasználását megakadályozza, vagy korlátozza, azok per-, teher- és igénymentesek, így különösen jogtiszta forrásból származnak. Jelen pontban foglalt szavatosságvállalás kiterjed különösen, de nem kizárólagosan arra is, hogy a fényképek nem sértik az azon esetleg látható személyek személyiségi vagy egyéb személyhez fűződő jogait. Amennyiben Szervezővel szemben a jelen pontban foglalt szavatosságvállalás megsértéséből kifolyólag igényt érvényesítenek vagy eljárás indul, a Játékos az ilyen követelésért helytáll és minden eljárási és/vagy anyagi jogi és hátrányos következmény viselésétől teljeskörűen mentesíti Szervezőt.

A pályázati anyag tartalmával és formájával kapcsolatos további részletes elvárásokat a Szervező által a pályázónak a jelentkezés leadását követően megküldött e-mail tartalmazza.

A Játékban csak az a pályázó vehet részt, akinek a pályázati anyaga megfelel a jelen Játékszabályzatban és a Szervező által megküldött pályázati leírásban foglaltaknak.

A Pályázót terheli a saját részvételéhez szükséges technikai és egyéb feltételek megteremtése, fenntartása és az ezekből származó minden költség és felelősség viselése.

A Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékszabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a Játékot – akár a Játék időtartama alatt is – egyoldalúan módosítsa, felfüggessze vagy megszüntesse. Ezen változásokról a Játékosok a Szervező Facebook oldalán (www.facebook.com/beckandpartners) oldalán értesülhetnek. A Játékosok felelőssége, hogy ezen változásokról megfelelően tájékozódjanak.

A Játék időtartamán kívül, elkésetten leadott, továbbá a szükséges adatokat nem, hiányosan vagy tévesen tartalmazó Űrlapok és Pályázatok nem vesznek részt a Játékban. A Szervező felhívja továbbá a figyelmet, hogy amennyiben az általa megküldött e-mail üzenetben foglaltak ellenére a Játékos pályázati anyagát nem küldi meg, illetve azt hiányosan, nem a jelen Játékszabályzatban és a pályázati leírásban foglaltaknak megfelelően küldi meg, úgy nem vehet részt a Játékban. A téves adatszolgáltatásból eredő hátrányokért a Szervező felelősséget nem vállal.

A Játékban nem vehetnek részt a Szervező alkalmazottai, valamint ezen személyek Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.  A Játékban nem vehetnek részt továbbá jogi személyek.

A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben a Játékos a Szervező weboldalán, illetve Facebook, LinkedIn és Instagram oldalán a Játékfelhívás alatt, vagy a jelentkezési Űrlap szöveges mezőiben vagy a Pályázati anyagban a Játékhoz nem kapcsolódó, oda nem illő, vagy az oldal moderálási alapelveivel ellentétes tartalmat oszt meg illetve közöl, a tartalmat (tartalmakat) törölje, illetve a Játékost kitiltsa az oldalról és a Játékból is.

A Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy a nem szabályosan, nem a Játék szellemével összeegyeztethető módon, illetve nem a megengedett eszközökkel résztvevő, és így a maga számára jogtalan előnyöket szerző (például több e-mail címmel vesz részt a Játékban) Játékost időszakosan vagy véglegesen kitiltsa a Játékból, továbbá számára a nyeremény átadását megtagadja. Szervező jogosult bármely Játékost a Játékból kizárni, különösen, ha a Játék kapcsán bármely visszaélés vagy a feltételek megszegésének gyanúja merül fel, vagy ha valamely Játékos a Játék lefolyását bármilyen módon manipulálja, vagy bármely módon rosszhiszeműen jár el.  A jelen pontban meghatározott, tisztességtelen magatartást tanúsító Játékos köteles megtéríteni minden olyan kárt, amelyet ezen magatartásával összefüggésben a Szervezőnek okoz.

A nyereményjáték 2023. június 7. és 2023. augusztus 14. között kerül megszervezésre, azzal, hogy a jelentkezési Űrlap kitöltésére 2023. augusztus 14-én éjfélig van lehetőség. A pályázati anyagok leadásának határideje pedig 2023. augusztus 14. 24:00 óra.

A 2023. augusztus 15-én 00:00 óra után beérkező Űrlapok, valamint a 2023. augusztus 15-e 16:00 óra után megküldött pályázati anyagok már nem vesznek részt a Játékban.

A beküldött pályázatokat három fős szakmai zsűri (a továbbiakban: zsűri) értékeli, amelynek tagjai:

A zsűri a szabályszerűen benyújtott pályázatokat szakmai szempontok szerint értékeli és azokat legkésőbb 2023. augusztus 15. napjáig bírálja el. Az értékelés eredményéről jegyzőkönyv készül.

A zsűri által kiválasztott és általa legjobbnak ítélt négy (nyertes) pályázat nyereményben részesül az alábbiak szerint:

Különdíjban részesül a zsűri által kiválasztott „legcukibb kutyus” fotót beküldő pályázat.

A nyereménycsomag összetételében való változtatás jogát a Szervező fenntartja. A nyeremények készpénzre át nem válthatók, és másra át nem ruházhatók.

A pályázatok értékelésének eredményét a Szervező Facebook, LinkedIn és Instagram oldalán közzétett posztban hirdeti ki legkésőbb 2023. augusztus 25. napján éjfélig. A játékban való részvétellel a Játékos elfogadja, hogy az értékelés eredményét a Szervező a fentiek szerint nyilvánosan hirdeti ki.

A Szervező a nyertes pályázók részére az általuk megadott e-mail címre tájékoztató levelet küld. Az e-mail cím helyessége és működése, valamint a postafiókra érkező levelek figyelemmel követése a Játékos felelőssége.

A Nyeremény és a játékban való részvétel jogi úton nem követelhető, Szervező kizárja a nyereményjátékban általa hozott bármely döntéssel összefüggésben a résztvevők Szervezővel szembeni igényérvényesítési lehetőségét.

A nyerteseknek az eredményhirdetést és a Szervező által megküldött tájékoztató e-mailt követően 14 napon belül van lehetőségük jelentkezni a Szervező Facebook, LinkedIn, Instagram oldalán privát üzenetben, vagy az info@bap.hu email-címen a nyeremény átvétele érdekében. Amennyiben a nyertes pályázók ezen idő alatt nem jelentkeznek, és a nyereményüket nem veszik át, azt a továbbiakban a Szervezőtől nem követelhetik.

A nyeremények átadás-átvételére kizárólag személyesen van lehetőség a Szervező budapesti irodájában (1119 Budapest, Bártfai utca 15-17.). A nyertes pályázók a jelen Játékszabályzat elfogadásával kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy Szervező a nyeremény átadás-átvételéről fényképeket és videófelvételt készítsen, és azokat közösségi média felületein nyilvánosságra hozza.

Amennyiben a nyertes pályázók a jelen pontban megjelölt határidőben nem jelentkeznek a nyeremény átvétele érdekében, és a nyereményt nem veszik át, úgy Szervező a nyertes pályázóknak járó nyereményt egy általa kiválasztott menhelynek ajánlja fel.

A Szervező kizárja a felelősségét a Játékos által tévesen vagy hibásan megadott adatokkal (pl. e-mail cím elírása stb.) összefüggésben keletkezett károkért, illetve következményekért.

A Szervező kizárja a felelősségét a Játék platformjainak esetleges hibás működésével összefüggésben, amennyiben a Játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak nyereményeiket, a nyertes/nem nyertes státuszukat stb. illetően, úgy ezen esetekre a Szervező semminemű felelősséget nem vállal.

Szervező semmilyen felelősséget nem vállal, illetve mindennemű kártérítési igényt kizár a Játék során esetlegesen felmerülő technikai hibákért, továbbá kizár minden kártalanítási, kártérítési igényt a Játék során, a Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért.

A Szervező mindennemű felelősséget elhárít és minden kártérítési igényt kizár a Játékban való részvétellel összefüggésben felmerült esetleges károkkal kapcsolatban.

A Szervező nem felelős azokért, a nyerteseket vagy bármely harmadik személyt, háziállatot érintő esetleges károkért vagy személyi sérülésekért, amelyek a nyeremény bármely módon történő felhasználásából adódnak.

A Játékkal kapcsolatos bármilyen kérdésben vagy panasz esetén a Szervező az info@bap.hu email-címen nyújt felvilágosítást.

A Szervező tájékoztatja a Játékosokat, hogy a Játékot a Facebook, Instagram, és a LinkedIn nem támogatja, nem hagyja jóvá és nem kezeli, és sem promóció, sem szolgáltatás igénybevétele nem kapcsolódik a felsoroltak egyikéhez sem, azoktól teljesen független. A Szervező és a Játékos a jelen Játékhoz kapcsolódóan a Facebookot mentesíti a felelősség alól.

Adatkezelési szabályzat

A BECK AND PARTNERS Kft. (székhely: 1119 Budapest, Bártfai utca 15-17. Cg.: 13 09 106841, E-mail cím: info@bap.hu, honlap: www.bap.hu, képviselő: Beck Zsolt) mint Adatkezelő – eleget téve a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 2016. április 27.-i 2016/679 Európai Parlament és Tanács-i Rendelet (a továbbiakban: Rendelet) előírásainak – tájékoztatja a Játékban részt venni kívánó cégek és vállalkozások munkavállalóit a Játékkal összefüggő adatkezelési körülményekről.

Az adatkezelés célja a Játékban való részvétel biztosítása, a nyertesek kisorsolása, értesítése, a nyeremények átadása, a sorsolás nyertesének nyilvánosságra hozatala.

A Játék során kezelt adatok köre:

A Játékos neve (vezetéknév, keresztnév), céges e-mail címe, telefonszáma, a Játékos munkáltatójának cégneve.

Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az érintett önkéntes hozzájárulása.

A Játékos részéről a jelen Játékszabály ismeretében tett önkéntes hozzájárulásának kell tekinteni, ha az Űrlapon, az erre vonatkozó checkboxban pipát vagy x-et helyez el. A Játékos hozzájárulásával tudomásul veszi és elfogadja a Játékszabályzatot, továbbá a jelen pontban foglalt adatkezelési tájékoztatóját és az adatszolgáltatásra vonatkozó szabályokat és önkéntesen hozzájárul ahhoz, hogy a Szervező az általa megadott személyes adatait az adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint kezelje.

A Játékos a Játékban való részvétellel tudomásul veszi az alábbiakat:

Az érintettek köre: a Játékban részt vevő cégek és vállalkozások munkavállalói.

Az adatok megőrzésének ideje: a Játékos által megadott személyes adatokat a Szervező a Játék lezárását követően, de legkésőbb 2023. december 31-ig megsemmisíti.

Az Érintett kérelmezheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését, egyes esetekben kérheti továbbá az adatok kezelésének korlátozását, és tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen. Az Érintettet megilleti továbbá az adathordozhatósághoz és a felügyeleti hatósághoz történő panasz benyújtásához, valamint a jogorvoslathoz való jog, valamint az egyedi ügyekben alkalmazott automatizált döntéshozatal esetén a döntés hatályával kapcsolatos választás, valamint az emberi beavatkozás kérésének joga. Hozzájáruláson alapuló adatkezelés során az Érintett jogosult továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonására, amely azonban nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

A)    A hozzáféréshez való jog

Az Érintett bármikor jogosult felvilágosítást kérni arra vonatkozóan, hogy személyes adatait az Adatkezelő kezeli-e és miként, ideértve az adatkezelés céljait, a címzetteket, akikkel az adatait közölték, vagy a forrást, ahonnan az adatot az Adatkezelő megkapta, a megőrzési időtartamot, az adatkezeléssel kapcsolatos bármely jogát, továbbá az automatizált döntéshozatalra, profilalkotásra vonatkozó információkat, harmadik országba vagy nemzetközi szervezetnek való továbbítás esetén pedig az ezzel kapcsolatos garanciákra vonatkozó információkat. A hozzáférés joga gyakorlása során az Érintett arra is jogosult, hogy az adatok másolatát kérje, elektronikus úton benyújtott kérelem esetén – ellenkező Érintetti kérés hiányában – az Adatkezelő a kért információkat elektronikusan (pdf formátumban) bocsátja rendelkezésre. Amennyiben az Érintett hozzáférési joga hátrányosan érinti mások jogait és szabadságait, így különösen mások üzleti titkait vagy szellemi tulajdonát, az Adatkezelő jogosult az Érintett kérelmének teljesítését szükséges és arányos mértékben megtagadni. Abban az esetben, amennyiben az Érintett a fenti tájékoztatást több példányban kéri, az Adatkezelő a többlet példányok elkészítésének adminisztratív költségeivel arányos és ésszerű mértékű díjat számol fel.

B)    A helyesbítéshez való jog

Az Adatkezelő az Érintettre vonatkozó személyes adatokat annak kérésére helyesbíti vagy kiegészíti. Amennyiben kétség merül fel a helyesbített adat kapcsán, az Adatkezelő felhívhatja az Érintettet, hogy a pontosított adatot megfelelő módon – elsősorban okirattal – bizonyítsa az Adatkezelő számára. Amennyiben a jelen joggal Érintett személyes adatokat az Adatkezelő más személlyel (így például a címzettel mint adatfeldolgozóval) közölte, az Adatkezelő az adat helyesbítését követően haladéktalanul tájékoztatja ezeket a személyeket, feltéve, hogy az nem lehetetlen vagy nem igényel az Adatkezelőtől aránytalan erőfeszítést. Az Érintettet kérésére az Adatkezelő tájékoztatja ezen címzettekről.

C)    A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

Amennyiben az Érintett valamely vagy az összes személyes adatának törlését kéri, az Adatkezelő az(oka)t indokolatlan késedelem nélkül törli, amennyiben:

Amennyiben a jelen joggal Érintett személyes adatokat az Adatkezelő más személlyel (így például a címzettel mint adatfeldolgozóval) közölte, az Adatkezelő a törlést követően haladéktalanul tájékoztatja ezen személyeket, feltéve, hogy az nem lehetetlen vagy nem igényel az Adatkezelőtől aránytalan erőfeszítést. Az Érintettet kérésére az Adatkezelő tájékoztatja ezen címzettekről. Az Adatkezelő nem minden esetben köteles a személyes adatok törlésére, különösen pl. abban az esetben, ha az adatkezelés szükséges jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

D)  Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az Érintett személyes adatai kezelésének korlátozását kérheti az alábbi esetekben:

Az adatkezelés korlátozása azt jelenti, hogy a korlátozással Érintett személyes adatokat a tárolás kivételével az Adatkezelő nem kezeli, illetve csak abban a körben kezeli, amihez az Érintett hozzájárult, illetve az Adatkezelő ilyen hozzájárulás hiányában is kezelheti azokat az adatokat, amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy uniós, illetve valamely európai uniós tagállam fontos közérdekére tekintettel szükségesek. Az Adatkezelő az adatkezelés korlátozásának feloldásáról az Érintettet előzetesen tájékoztatja. Amennyiben a jelen joggal Érintett személyes adatokat az Adatkezelő más személlyel (így például a címzettel mint adatfeldolgozóval) közölte, az Adatkezelő az adatkezelés korlátozásáról haladéktalanul tájékoztatja ezen személyeket, feltéve, hogy az nem lehetetlen vagy nem igényel az Adatkezelőtől aránytalan erőfeszítést. Az Érintettet kérésére az Adatkezelő tájékoztatja ezen címzettekről.

E)    A tiltakozáshoz való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a 6. cikk (1) bekezdésének e) vagy f) pontján alapuló kezelése ellen (az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges, vagy az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges), ideértve az említett rendelkezésen alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy

F) Az adathordozhatósághoz való jog

Az Érintett jogosult kérni, hogy az Adatkezelő azokat a személyes adatait, amelyeket ő hozzájárulás alapján vagy szerződéses jogalapon bocsátott az Adatkezelő rendelkezésére és az Adatkezelő automatizáltan (pl. számítógépes rendszerben) kezel, az Érintett részére tagolt formátumban adja át, akár más adatkezelőnek való átadás céljából is, vagy hogy – amennyiben az technikailag megvalósítható – a kérésére közvetlenül egy másik, általa megjelölt adatkezelő részére továbbítsa. Az Adatkezelő ilyen kérések esetén a kért adatokat pdf fájlként bocsátja rendelkezésre. Abban az esetben, amennyiben az Érintett adathordozhatósághoz való jogának gyakorlása hátrányosan érintené mások jogait és szabadságait, az Adatkezelő jogosult az Érintett kérelmének teljesítését szükséges mértékben megtagadni. Az adathordozhatóság körében tett intézkedés nem jelenti az adatok törlését, csak akkor, ha egyidejűleg az Érintett törlési kérelemmel is él, ennek hiányában tehát az adatokat az Adatkezelő mindaddig nyilvántartja, ameddig azok kezelésére céllal, illetve megfelelő jogalappal rendelkezik.

G) Panaszjog, jogorvoslathoz való jog

Ha az Érintett úgy ítéli meg, hogy az Adatkezelő általi személyes adatainak kezelése megsérti a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályok, így különösen a Rendelet rendelkezéseit, jogában áll a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál („NAIH”) panaszt benyújtani. A NAIH elérhetőségei:

Honlap: http://naih.hu/

Cím: Budapest, Falk Miksa u. 9-11, 1055

Postafiók: 1363 Budapest, Pf.: 9.

Telefon: (06 1) 391 1400

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Az Érintettnek joga van más, így különösen a szokásos tartózkodási helye, munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti európai uniós tagállamban létrehozott, felügyeleti hatóságnál is panaszt tenni.

Tájékoztatjuk, hogy jogszabály alapján postai úton a 1119 Budapest, Bártfai utca 15-17. címen, vagy az info@bap.hu e-mail-címen érvényesítheti az Önt megillető jogokat, amely alapján a jogszabályban megjelölt keretek között:

a) hozzáférést kérhet az Önről kezelt személyes adatokhoz, illetve másolatukhoz (GDPR 15. cikk);

b) tájékoztatást kérhet az adatkezelés főbb jellemzőit (célja, kezelt adatok köre, bevont adatfeldolgozók, adatkezelés tartama) illetően (GDPR 15. cikk);

c) bármikor visszavonhatja hozzájárulását [GDPR 7. cikk (3) bekezdés];

d) kérheti az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatok indokolatlan késedelem nélküli helyesbítését vagy a hiányos személyes adatok kiegészítését (GDPR 16. cikk);

e) kérheti az Önre vonatkozó személyes adatok indokolatlan késedelem nélküli törlését (GDPR 17. cikk), ha

Nem lehet az adatokat törölni, ha jogi igény előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.

f) kérheti az adatok használatának korlátozását (GDPR 18. cikk), ha:

g) kérheti azt, hogy az Önre vonatkozó, Ön által megadott adatokat széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja vagy másik adatkezelő számára közvetlenül továbbítsuk (GDPR 20. cikk);

h) tiltakozhat hírlevelek küldése ellen – a tiltakozást követően e célból adatai nem kezelhetők [GDPR 21. cikk (2)–(3) bekezdés];

i) jogsérelem esetén lehetősége van továbbá az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szemben peres eljárást indítani az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó tevékenységi helye szerinti tagállam bírósága, valamint az Ön tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt; továbbá tartózkodási helye, munkahelye vagy a vélelmezett jogsértés helye szerinti felügyeleti hatóságnál eljárást kezdeményezhet (GDPR 77. cikk).

Az érintett kérelmének megválaszolására nyitva álló határidő

Az Adatkezelő gondoskodik róla, hogy amennyiben a jelen adatkezeléssel kapcsolatban az Érintettek bármely jogukat gyakorolják és ezzel kapcsolatban az Adatkezelőt megkeresik, az Adatkezelő az ilyen kérelmekre indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb egy hónapon belül válaszol, ide nem értve a hozzájárulás visszavonásának esetét, amikor haladéktalanul intézkedik a hozzájárulás alapján kezelt adatok törléséről.

Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, az előző bekezdésben foglalt határidő további két hónappal meghosszabbítható. Ilyen esetben az Adatkezelő a határidő meghosszabbításáról a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet. Ha az Érintett a kérelmet elektronikus úton nyújtotta be, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni.

Budapest, 2023. június 06.